LeetCode

LeetCode 315. Count of Smaller Numbers After Self 题解

查阅更多的题解,请点击
GitHub传送门

Problem

315. Count of Smaller Numbers After Self

Solution

设数组长度为n

归并排序, O(nlogn) time, O(n) space

首先按照解决问题的一般套路,观察问题可不可以reduce(参考算法笔记-概述),发现reduce后不易解(实际上是可以的,不过这里记录解题时的思路,一开始想的时候并没有想出来如何用分治求解);观察解空间和解的形式也无用。

而对于算法而言,有一个很重要的特性,算法一般更容易处理结构化的数据。对于数组而言,结构化通常意味着有序。如果考虑排序,那么对于结果中的第i个元素,其值为:
* 排序过程中,原数组中第i个元素右边有多少比其小的元素出现在左边

这个性质意味着这个问题就可以用排序算法求解,由于只希望右边比自己小的元素出现在左边,那么意味着排序过程是稳定的,而稳定的排序算法中效率最高的是归并排序(归并排序基于分治,即该问题可以通过reduce来求解),O(nlogn) time.

事实上我们并不关心最后排序的结果,只关心排序过程中的逆序情况,所以可以直接对元素下标排序。

class Solution
{
public:
  vector<int> countSmaller(vector<int> &nums)
  {
    int n = nums.size();
    vector<int> indexs(n, 0);
    iota(indexs.begin(), indexs.end(), 0);
    vector<int> results(n, 0);
    mergeSort(nums, 0, n - 1, indexs, results);
    return results;
  }

private:
  void mergeSort(vector<int> &nums, int start, int end, vector<int> &indexs, vector<int> &results)
  {
    if (end - start >= 1)
    {
      int mid = (start + end) / 2;
      mergeSort(nums, start, mid, indexs, results);
      mergeSort(nums, mid + 1, end, indexs, results);
      int i = start, j = mid + 1, pos = start;
      vector<int> tmp;
      int cnt = 0;
      while (i <= mid && j <= end)
      {
        if (nums[indexs[j]] < nums[indexs[i]])
        {
          tmp.emplace_back(indexs[j++]);
          cnt++;
        }
        else
        {
          results[indexs[i]] += cnt;
          tmp.emplace_back(indexs[i++]);
        }
      }

      while (i <= mid)
      {
        results[indexs[i]] += cnt;
        tmp.emplace_back(indexs[i++]);
      }
      while (j <= mid)
        tmp.emplace_back(indexs[j++]);
      for (auto item : tmp)
        indexs[pos++] = item;
    }
  }
};

二叉搜索树 O(nlogn) time, O(n) sapce

题目所求的是数组元素右边比其小的元素个数,相当于要求部分有序-能快速的求出右边比自己小的元素个数,而二叉搜索树就有类似的性质:根节点大于左子树的所有结点

如果数组从后向前建立搜索树,将节点插入后,统计其左子树节点个数即可。为了优化算法,可以记录每个节点左子树节点个数,插入时更新。这样就得到了一个O(nlogn) time的解法

class Solution
{
public:
  vector<int> countSmaller(vector<int> &nums)
  {
    int n = nums.size();
    vector<int> results(n, 0);
    if (n <= 1)
      return results;
    Node *root = new Node(nums[n - 1]);
    for (int i = n - 2; i >= 0; --i)
      results[i] = insert(root, nums[i]);
    return results;
  }
private:
  struct Node
  {
    int val;
    int count;
    int leftSize;
    Node *left;
    Node *right;

    Node(int _val)
    {
      val = _val;
      count = 1;
      leftSize = 0;
      left = nullptr;
      right = nullptr;
    }
  };

  int insert(Node *node, int val)
  {
    if (node->val > val)
    {
      node->leftSize++;
      if (node->left == nullptr)
      {
        node->left = new Node(val);
        return 0;
      }
      else
        return insert(node->left, val);
    }
    else if (node->val < val)
    {
      if (node->right == nullptr)
      {
        node->right = new Node(val);
        return node->count + node->leftSize;
      }
      else
        return node->count + node->leftSize + insert(node->right, val);
    }
    else
    {
      node->count++;
      return node->leftSize;
    }
  }
};

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注